„Veľká“ a „malá“ Martovská mokraď

„Veľká“ a „malá“ Martovská mokraď

1913
0
ZDIEĽAŤ

Medzi Váhom a Starou Nitrou, južne od kanála Nitra –Váh a severne od ústia Starej Nitry do Váhu sa nachádza oblasť zvaná Martovská mokraď. Kedysi sa tu meandrami prepájali Váh s Nitrou a čiastočne aj so Žitavou. Vytvárali tak rozsiahle mokrade, ktorým dominovali lužné lesy. Z riečnych nánosov sa vytvorila úrodná a hodnotná pôda. Tú neskôr začali využívať obyvatelia, čo viedlo k vysušovaniu mokradí a nahrádzaniu lesov poľnohospodárskymi kultúrami. Dnes je miestna poľnohospodárska krajina pretkaná odvodňovacími kanálmi a len kde-tu nájdeme zvyšky pôvodných lužných lesov a mŕtvych ramien. Toto je „veľká“ Martovská mokraď.

„Malá“ Martovská mokraď sa dnes nachádza pri obci Martovce v okrese Komárno. Je to vlastne pozostatok pôvodnej rozsiahlej mokrade. V roku 1993 bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu Martovská mokraď s rozlohou 118 729 m2. Predmetom ochrany prírodnej rezervácie je ochrana vzácnych zvyškov pôvodnej flóry a fauny. Územie bolo neskôr vyhlásené aj za biotop európskeho významu (SKUEV0070) v rámci európskej sústavy Natura 2000. Nájdeme tu zvyšky lužných lesov s porastmi vŕby, topoľov a jelší, mŕtve ramená s vegetáciou rastlín pobrežných i plávajúcich.

V medziriečí Váh – Stará Nitra môžeme nájsť aj ďalšie hodnotné biotopy. Mnohé z nich podliehajú rôznym stupňom ochrany. V medzihrádzovom priestore rieky Žitava sa nachádza prírodná rezervácia Alúvium Žitavy (biotop európskeho významu SKUEV0159). Južne od obce Martovce až po Lándor pri Komárne bol vymedzený rozsiahly biotop európskeho významu Alúvium Starej Nitry (SKUEV0155). Neďaleko Kolárova, uprostred kukuričných a pšeničných polí, nájdeme zasa prírodnú rezerváciu Listové jazero (tiež biotop európskeho významu SKUEV0073). Toto jazero je príkladom toho, ako môže intenzívne poľnohospodárstvo ovplyvňovať prirodzené biotopy. Vďaka priemyselným hnojivám, ktoré sa doň dostali, začalo Listové jazero zarastať trsťou v takej miere, že stratilo veľkú časť svojej pôvodnej plochy a naďalej sa zmenšuje.

Napriek snahám o odvodňovanie je však veľká časť medziriečia viackrát do roka zaplavovaná. Celé územie má vysokú biologickú hodnotu a plní dôležitú funkciu pri ochrane a zachovaní rozmanitosti tu žijúcich živočíchov a miestnych rastlín. Vegetácia vo zvyškoch luhov poskytuje vhodné ekologické podmienky pre hniezdenie asi 76 druhov vtákov. Tiež mnohé severské druhy na vodných plochách zimujú. Hniezdia tu rôzne druhy volaviek, bučiaky, niekoľko druhov kačíc (niektoré tu zimujú), kúdelníčky, kane, trsteniariky, kulíky, bociany čierne a v obciach nájdeme aj nemálo hniezd bocianov bielych. Z tu zimujúcich vodných vtákov sa mnohým labutiam hrbozobím tak zapáčila celá lokalita, že tu zostávajú po celý rok a mnohé z nich i zahniezdia.

Celé medziriečie Váh – Stará Nitra sa tak stáva vzácnou oblasťou, kde dúfajme dokážeme zachovať zvyšky našich nížinných lužných lesov, vlhkých lúk a mŕtvych ramien.

Zdroje:
http://www.martovce.sk/sk/
http://www.sopsr.sk/web/
foto: autor

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ