Chránené vtáčie územia – CHVÚ Parížske močiare

Chránené vtáčie územia – CHVÚ Parížske močiare

1672
0
ZDIEĽAŤ

NATURA 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie. Jedným z dvoch typov území sú tzv. osobitne chránené územia (Special Protection Areas, SPA), u nás pod názvom „Chránené vtáčie územia“.

V juhozápadnej časti Slovenska, v juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny, v povodí potoka Paríž nachádza sa CHVÚ Parížske močiare.

pariz0Potok Paríž je v podstate pôvodný vodný tok upravený na odvodňovací kanál v poľnohospodársky využívanej krajine. Potok je pravostranným prítokom rieky Hron, pretekajúci cez okres Nové Zámky. So svojou dĺžkou 41,5 km je významným krajinotvorným prvkom, biotopom vodnej flóry a fauny, ako i paleogeologicky zaujímavým útvarom.

lyziciar_bielyChránené vtáčie územie bolo vyhlásené na existujúcich chránených územiach Chráneného areálu Alúvia potoka Paríž, NPR Parížske močiare a Ramsarskej lokality Parížske močiare. Hlavným účelom je ochrana druhov európskeho významu ako sú chriašť malý (Porzana parva), trsteniarik tamariškový (Acrocephalus melanopogon) či včelárik zlatý (Merops apiaster).

pariz korytnákOkrem vtákov, má lokalita veľký význam aj ako životné prostredie pre vzácne druhy hmyzu, rýb, obojživelníkov, plazov a cicavcov. Z cicavcov patria k najvýznamnejším vydra riečna (Lutra lutra) a glaciálny relikt hraboš severský (Microtus eoconomus). Zo vzácnych plazov tu môžeme nájsť aj ohrozenú korytnačku močiarnu (Emys orbicularis). Entomológovia tu dokonca popísali nový druh hmyzu pod vedeckým názvom Gbelcia crassiceps (evidentne pomenovaný podľa obce Gbelce :-D).

paríž3V posledných desaťročiach sa stav lokality zhoršuje, hlavne vďaka intenzívnemu poľnohospodárstvu. Priemyselné hnojivá dopomáhajú postupnému zarastaniu a zazemňovaniu lokality, čo v podstate spôsobuje úbytok otvorenej vodnej plochy. To má zasa za následok znižovanie prirodzených biotopov pre voľne žijúce živočíchy a voľne rastúce rastliny. Z močiara sa tak stáva suché trstinové pole. To však nie je problémom len Parížskych močiarov, ale aj ďalších našich mokradí.

Zdroje:
http://www.podunajsko.sk/parizske-mociare
http://www.slovakia360.com/index.php?q=Doc&Doc=495
https://sk.wikipedia.org/wiki/Par%C3%AD%C5%BE_%28rieka%29

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ