Chránené vtáčie územia – CHVÚ Dolné Pohronie

Chránené vtáčie územia – CHVÚ Dolné Pohronie

589
0
ZDIEĽAŤ

NATURA 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie. Jedným z dvoch typov území  sú tzv. osobitne chránené územia (Special Protection Areas, SPA), u nás pod názvom „Chránené vtáčie územia“.

CHVÚ Dolné Pohronie svojou rozlohou zasahuje do troch okresov: Komárno, Nové Zámky a Levice. Typickými biotopmi územia sú pieskové a sprašové steny na riečnych terasách a nánosoch, štrkopieskové ťažobneteplomilné trávnaté a trávnato-krovité biotopy.

02Súčasťou tohto chráneného vtáčieho územia je aj územie európskeho významu Jurský Chlm, ktoré bolo vyhlásené za účelom ochrany rastlinných druhov ako hadinec červený (Echium russicum) a pichliač úzkolistý (Cirsium brachycephalum). Tiež sa tu nachádza prírodná rezervácia rovnakého názvu, vytvorená za účelom ochrany rastlín ako kozinec bezbyľový (Astragalus excapus) a zlatá brada južná (Chrysopogon gryllus). Nájdeme tu aj ďalšie významné biotopy ako sú vnútrozemské slaniskáslané lúky, panónske travobylinné porasty na spraši, nížinné a podhorské kosné lúky či slatiny. Na pieskových dunách a sprašových profiloch prebieha alebo v minulosti prebiehala ťažba,  čím sa vytvorili vhodné hniezde podmienky pre niektoré druhy vtáctva.

03
včelárik zlatý (Merops apiaster)

Pieskové lokality s kolmými stenami sú domovom množstva druhov vtákov. CHVÚ Dolné Pohronie má, na rozdiel od iných CHVÚ, iba jediný výberový druh. Je to jeden z našich najpestrejších vtákov, včelárik zlatý (Merops apiaster). Kolmé steny na hniezdenie však využívajú, podobne ako včeláriky, aj brehule hnedé (Riparia riparia). Oba druhy si aktívne hĺbia dutiny do substrátu. Opustené dutiny môžu obsadiť dudky chochlaté (Upupa epops), vrabce poľné (Passer montanus), škorce obyčajné (Sturnus vulgaris), trasochvosty biele (Motacilla alba) a iné. Okolie stien s typicky pieskovými biotopmi obývajú aj stepné druhy, napríklad strakoš obyčajný (Lanius collurio), pŕhlaviar čiernohlavý (Saxicola torquata) či pipíška chochlatá (Galerida cristata).

04Pôvodne formovali kolmé pieskové a sprašové steny hlavne rieky. Po zregulovaní tokov a zastavení procesov tvorby brehov je zachovalých lokalít veľmi málo. Väčšina hniezdnych stien sa nachádza mimo dosahu riek, kde by ich mohli záplavy prirodzene vymývať. Preto hniezdne steny degradujú, zosúvajú sa a postupne zarastajú. Pre zlepšenie stavu stien sa realizujú projekty formou bagrovania a ich mechanickej úpravy či potláčania inváznych druhov rastlín.

Zdroje:                                                                                     http://www.podunajsko.sk/galeria/monitoring-pieskovych-stien

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ