Červený zoznam našich vtákov – zraniteľné druhy (VU)

Červený zoznam našich vtákov – zraniteľné druhy (VU)

268
0
ZDIEĽAŤ

Mnoho druhov v prírode vyhynulo a hrozí im vyhynutie vďaka činnosti človeka. Ohrozujeme ich priamo aj nepriamo. Aby sme vedeli zaviezť patričné opatrenia na ich ochranu, zostavujú sa tzv. „červené zoznamy“ živočíchov i rastlín.

Zaradenie druhu do konkrétnej kategórie prechádza procesom posudzovania. Pri procese posudzovania sú dôležité údaje o hodnotených populáciách. Sú to najmä údaje o veľkosti a trende početnosti populácie, informácie o rozlohe, zmenšovaní a charaktere areálu hodnoteného druhu. Tiež sa posudzujú príčiny ohrozenia, ich trvanie a kritériá. Tieto dáta sú následne porovnávané s danými kritériami pre zaradenie do jednotlivých kategórií ohrozenia. Je niekoľko hlavných skupín kritérií: pokles veľkosti populácie (minulý, súčasný, budúci); veľkosť geografického areálu, jeho fragmentácia, zmenšovanie alebo fluktuácie; malá početnosť populácie, jej fragmentácia, pokles alebo fluktuácie; veľmi nízka početnosť populácie alebo veľmi obmedzený areál rozšírenia; kvantitatívna analýza pravdepodobnosti vyhynutia populácie.

Cíbik chochlatý

Druhy sa hodnotia nielen na celosvetovej úrovni, ale aj na menších územiach, ako sú kontinenty, geografické oblasti (napr. Karpaty) a podobne. Časté sú národné červené zoznamy (my hovoríme o tom Slovenskom). Pri regionálnych i národných hodnotenia sa používajú v zásade rovnaké kritériá a kategórie ako na globálnej úrovni. Potrebný je ale ďalší krok hodnotenia, v ktorom sa posudzuje možnosť pozitívneho alebo negatívneho ovplyvnenia druhu na hodnotenom území populáciami z okolitého prostredia (napr. okolitých krajín). Toto je dôležité hlavne v našom prípade, pretože vtáctvo je značne pohyblivé a migruje na veľké vzdialenosti. Potrebné je aj zohľadniť zaradenie ohrozených druhov v rámci globálnych zoznamov. Červené zoznamy by sa mali tiež pravidelne aktualizovať.

Kormorán veľký

Do kategórie zraniteľné (VU, Vulnerable) zaraďujeme druhy, pri ktorých je riziko vyhnutia v prírode vysoké a spĺňaj aspoň jedno z kritérií v hlavných skupinách kritérií pre zaradenie do tejto kategórie. Medzi zraniteľné bolo zaradených 17 druhov našich hniezdičov. Väčšinou sa jedná o druhy s nízkou početnosťou, menej o druhy s klesajúcou početnosťou. Až 12 druhov sem bolo preradených z dôvodu možnosti pozitívneho ovplyvnenia stavu populáciami zo zahraničia. Podrobnejšie uvádzame niekoľko príkladov.

Beluša veľká

Napriek zvyšovaniu početnosti a rozširovaniu areálu beluša veľká (Egretta alba) stále spĺňa kritériá na zaradenie medzi zraniteľné druhy. Ak by sa tento pozitívny trend podarilo udržať a potvrdil by sa, je veľmi pravdepodobné, že pri ďalšom hodnotení bude tento druh preradený do nižšej kategórie. K tomuto môže prispieť aj fakt, že je to kozmopolitný druh mierneho pásma. U nás hniezdi na Východoslovenskej rovine a v Parížskych močiaroch.

Bučiak veľký

Bučiak veľký (Botaurus stellaris) je nepočetný druh hniezdiaci u nás najmä na juhovýchodnom, južnom a západnom Slovensku. Je závislý na plytkých mokradiach s výskytom pálky, trstiny alebo škripnice. Na jeho výskyt majú potvrdený vplyv dostatok zrážok alebo záplav. V dôsledku suchých rokoch preto jeho výskyt značne poklesne.

Kačica lyžičiarka

Kačica lyžičiarka (Anas clypeata) je vzácny druh kačice, ktorá hniezdi na západnom a východnom Slovensku. Odhadovaný počet hniezdiacich párov je 10 až 40, zimujúcich jedincov do 15. Veľkosť populácie a územia, na ktorom hniezdia vykazujú v poslednom období mierny pokles. Do kategórie „zraniteľní“ bola zaradená na základe jej nízkej početnosti.

Čorík bahenný

Čorík bahenný (Chlidonias hybrida) je menej početný a vzácny druh hniezdiaci u nás len na juhu východného Slovenska. Je viazaný na stav vodných hladín prirodzených mokradí, ako aj na spôsobe obhospodarovania rybníkov. V poslednom období bolo zaznamenané zníženie jeho početnosti a aj ubúdanie lokalít, na ktorých hniezdi. Pozitívne môže byť populácia ovplyvnená početnejšími populáciami z Maďarska či Ukrajiny.

Orliak morský

Početnosť i rozšírenie orliaka morského (Haliaeetus albicilla) rastú v celej Európe aj u nás. Páry obsadili tradičné aj nové hniezdiská na Podunajsku, Záhorí, Medzibodroží, Zemplíne a na Orave. Jeho početnosť patrí napriek tomu medzi tie nižšie. Menej ako  hniezdiacich jedincov je už takmer na zaradenie do kategórie „kriticky ohrozené“. Vzhľadom na pozitívny trend u nás aj v zahraničí bol druh zaradený medzi „zraniteľné“.

Plamienka driemavá

Plamienka driemavá (Tyto alba) je druh hniezdiaci najmä pri ľudských obydliach v nížinách a pahorkatinách. Je to najrozšírenejší druh sov, okrem Antarktídy obýva všetky kontinenty. U nás i v celej Európe však napriek tomu klesá početnosť jej populácie. Kritériá na zaradenie do kategórie „zraniteľný“ tak spĺňa na celom kontinente.

Chriašť malý

V tejto kategórii obsahuje červený zoznam aj nasledovné druhy: kormorán veľký (Phalacrocorax carbo), volavka purpurová (Ardea purpurea), chriašť malý (Porzana parva), cíbik chochlatý (Vanellus vanellus), výrik lesný (Otus scops), kuvik plačlivý (Athene noctua), lastovička domová (Hirundo rustica), ľabtuška poľná (Anthus campestris), vrchárka červenkavá (Prunella collaris) a žltochvost hôrny (Phoenicurus phoenicurus).

Zdroje:

Červený zoznam vtákov Slovenska; SOS/BirdLife Slovensko, Bratislava 2014

https://maniekww.flog.pl/archiwum/tag/bieliki

http://biodiversitycyprus.blogspot.sk/2015/07/little-egret-egretta-garzetta-linnaeus.html

http://www.hbw.com/ibc/photo/great-cormorant-phalacrocorax-carbo

https://hotspotbirding.com/species?name=Anas%20clypeata

http://www.uniprot.org/taxonomy/56313

http://www.arkive.org/whiskered-tern/chlidonias-hybrida/image-G52812.html

http://www.birdsinbulgaria.org/birds.php?l=en&semeystvo=18&vid=121&type=bird

 

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ