Červený zoznam našich vtákov – takmer ohrozené druhy (NT)

Červený zoznam našich vtákov – takmer ohrozené druhy (NT)

387
0
ZDIEĽAŤ

Mnoho druhov v prírode vyhynulo a hrozí im vyhynutie vďaka činnosti človeka. Ohrozujeme ich priamo aj nepriamo. Aby sme vedeli zaviezť patričné opatrenia na ich ochranu, zostavujú sa tzv. „červené zoznamy“ živočíchov i rastlín.

Červené zoznamy sú používané prevažne na hodnotenie rizika vyhynutia druhov v v jednotlivých krajinách. Prvé údaje o ohrozených druhoch z územia Slovenka, boli publikované ešte v rámci červeného zoznamu Československa v rokoch 1979, 1981 a 1988. Tieto zoznamy ale museli prihliadať na veľké regionálne rozdiely v avifaune vtedajšej republiky aj rozdielny stav poznatkov o populačných trendoch jednotlivých druhov. Prvý červený zoznam vtákov v novodobej ére samostatného Slovenska bol vypracovaný v roku 1993 (Feriancová-Masárová).

lelek lesný (Caprimulgus europaeus)

Postupne sa menila metodika a prístupy k vypracovaniu červených zoznamov. Rozširovali sa poznatky o vtáctve Slovenska a jej ohrození. Preto časom pribúdali aj ďalšie verzie červených zoznamov. Od naposledy publikovaného slovenského červeného zoznamu z roku 2001 IUCN aktualizovalo kritériá výberu ako aj kategórie ohrozených druhov. Preto bol v rokoch 2012 až 2013 zostavený nový Červený zoznam vtákov Slovenska. Ornitológovia využili najlepšie dostupné údaje a poznatky o aktuálnom stave populácií jednotlivých druhov. Pripravili tak zoznam podľa aktuálnych kritérií a metodík IUCN.

kačica chrapačka (Anas querquedula)

Medzi druhy zaradené do kategórie takmer ohrozené (NT, Near Threatened) počítame také,  ktoré sa svojou početnosťou, jej trendom alebo zmenami v rozšírení približujú k hraniciam na zaradenie medzi ohrozené. Bolo sem zaradených celkom 24 druhov. Okrem jedného bola všetkým kategória znížená kvôli možnému pozitívnemu ovplyvneniu ich stavu na Slovensku populáciami z iných krajín. Hlavnými kritériami, ktorými sa približujú ku kategórii ohrozených druhov sú nízka početnosť, zmenšovanie sa populácií a ich kombinácia. V tejto kategórii prevládajú spevavce, aj keď sa často považujú za bežné druhy. V prípade väčšieho poklesu stavu týchto druhov budú preradené do vyšších skupín.

jastrab veľký (Accipiter gentilis)

Príkladom tejto kategórie môže byť aj jastrab veľký (Accipiter gentilis). Je to známy a na našom území bežne rozšírený dravý vták. V dôsledku prenasledovania bol zaznamenaný pokles jeho početnosti. Ako aj iné dravce, ohrozujú ho hlavne otrávené nástrahy, nelegálny odstrel, ale aj pesticídy či „stĺpy smrti“. Odhadovaný počet hniezdiacich párov na Slovensku je do 1 800.

Čajka čiernohlavá (Larus melanocephalus)

Čajka čiernohlavá (Larus melanocephalus) je vzácnejším druhom čajky. Hniezdi iba v malých populáciách a aj to len na niekoľkých lokalitách v rámci Slovenska. Hniezdi napr. na ostrove vodnej nádrže Sĺňava, na ostrove Hrušovskej zdrže a rybníku pri Iňačovciach. Odhadovaný počet hniezdiacich párov je maximálne 70. Pozorovania však naznačujú, že v posledných rokoch tento počet mierne stúpa.

dážďovník tmavý (Apus apus)

Rozšíreným hniezdičom na dedinách a hlavne v mestách je dážďovník tmavý (Apus apus). V týchto lokalitách hniezdi hlavne na vyšších budovách. V dôsledku trendom zatepľovania však strácajú hniezdne príležitosti. Napriek tomu vykazuje populácia na Slovensku mierny nárast. Možno je to aj vďaka opatreniam, ktoré sa zaviedli pri zatepľovaní panelákov.

belorítka domová (Delichon urbica)

Belorítka domová (Delichon urbica) patrí medzi najrozšírenejšie vtáky na Slovensku. Hniezdi hlavne na ľudských obydliach a iných stavbách, prevažne v mestách. Ľudia si ju často mýlia s lastovičkou domovou (Hirundo rustica), ktorá však hniezdi viac na vidieku. Na rozdiel od lastovičky bol u belorítok zaznamenaný významný pokles početnosti. Môžeme to pripísať faktu, že v mestách je väčší trend zatepľovania a rekonštrukcie budov. Tým zároveň nastáva pokles hniezdnych príležitostí pre belorítky. Tiež je tu neblahý trend zabraňovania hniezdeniu, ba až zhadzovania už existujúcich hniezd.

Hýľ lesný (Pyrrhula pyrrhula)

Hýľ lesný (Pyrrhula pyrrhula) je pomerne rozšírený druh. Hniezdi hlavne v ihličnatých lesoch, ale presúva sa i do parkov a záhrad. Vyskytuje sa v adekvátnych biotopoch na väčšine územia Slovenska. Odhadovaný počet hniezdiacich párov bol donedávna do 120 000. Pri monitoringu bežných druhov vtáctva však bol pri hýľovi zaznamenaný pokles početnosti populácie. Zatiaľ sa však ešte nevie, čo tento pokles zapríčinilo.

Medzi ďalšie druhy, zaradené do tejto kategórie patria aj: kačica chrapačka (Anas querquedula), orol krikľavý (Aquila pomarina), orol skalný (Aquila chrysaetos), chriašť bodkovaný (Porzana porzana), lelek lesný (Caprimulgus europaeus), dudok chochlatý (Upupa epops), ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos), pipíška chochlatá (Galerida cristata), škovránok stromový (Lullula arborea), brehuľa hnedá (Riparia riparia) a ďalšie.

Zdroje:

Červený zoznam vtákov Slovenska; SOS/BirdLife Slovensko, Bratislava 2014

http://birdsphotographer.com/?p=4525&lang=en

http://animalia-life.club/birds/european-nightjar.html

http://www.hbw.com/ibc/species/northern-goshawk-accipiter-gentilis

http://gulldk.blogspot.sk/2012/06/mediterranean-gull-larus-melanocephalus.html

http://www.treknature.com/gallery/photo233771.htm

http://www.geofauna.ge

http://www.hbw.com/ibc/species/eurasian-bullfinch-pyrrhula-pyrrhula

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ