Červený zoznam našich vtákov – menej dotknuté druhy (LC)

Červený zoznam našich vtákov – menej dotknuté druhy (LC)

629
0
ZDIEĽAŤ

Mnoho druhov v prírode vyhynulo a hrozí im vyhynutie vďaka činnosti človeka. Ohrozujeme ich priamo aj nepriamo. Aby sme vedeli zaviezť patričné opatrenia na ich ochranu, zostavujú sa tzv. „červené zoznamy“ živočíchov i rastlín.

Červené zoznamy sa zostavujú ako prehľady druhov s vyšším rizikom vyhynutia podľa medzinárodných kategórií. Môžeme sa tak dozvedieť, ktoré druhy sú najviac ohrozené a hrozí im bezprostredný zánik. Dávajú nám aj informácie o tom, čo je príčinou tohto ohrozenia a tak tieto faktory obmedziť patričnými opatreniami. Hlavným nositeľom a realizátorom myšlienky červených zoznamov je IUCN (Medzinárodná únia pre ochranu prírody). Pre vtáctvo, na ktoré sa teraz zameriame, je hlavný odborný garant a zostavovateľ BirdLife International.

glezg hrubozobý (Coccothraustes coccothraustes)

Prvý červený zoznam bol zostavený pred 50 rokmi. Za čas ich existencie odborníci na celosvetovej úrovni posúdili viac ako 76 000 rôznych druhov stavovcov, bezstavovcov, rastlín, húb a iných skupín organizmov. Pri vytváraní a aktualizácii zoznamov sú údaje o druhoch porovnávané s danými kritériami a následne sú druhy zaradené do zodpovedajúcej kategórie. Každý druh môže byť zaradený podľa pravidiel len do jednej najvyššej kategórie, ktorú spĺňa. Nás bude zaujímať hlavne červený zoznam vtákov Slovenska a v tomto prvom to bude kategória „menej dotknuté“.

Do „najnižšej“ kategórie menej dotknuté (LC, Least Concern) bolo na Slovensku zaradených až 132 vtáčích druhov. Jedná sa väčšinou o početné a rozšírené druhy, ktoré nedosahujú hranice ohrozenosti na zaradenie do vyšších kategórií. Početnosť druhov aj v tejto kategórii však môže klesať alebo stúpať regionálne či na území celého Slovenska. V tejto kategórii je dôležité zohľadniť aj vplyv populácií daného druhu z okolitých štátov. V posledných rokoch bolo na základe tohto postupu 24 druhov, ktoré mali pôvodne klesajúci trend populácie, preradených do tejto kategórie z vyššej. Znížilo sa totiž ich riziko vyhynutia na Slovensku možným pozitívnym vplyvom populácií zo zahraničia.

hus divá (Anser anser) s rodinkou

Takýmto príkladom môže byť hus divá (Anser anser). Tá bola v predchádzajúcom zozname zaradená do kategórie silne ohrozené druhy (EN). V súčasnosti sa však jej populácia zvýšila natoľko, že ju preradili do nižšej kategórie. Je to hlavne vďaka novým hniezdiskám na juhovýchodnom Slovensku. Odhadovaný počet hniezdiacich párov bol 15 – 80, zimujúcich jedincov 2 000 – 3 000. Páry hniezdili predtým prevažne na nive Moravy a Záhorí na rybníkoch a podobne. V poslednej dobe však preferujú aj Podunajsko a východné Slovensko.

včelárik zlatý (Merops apiaster) a dudok chochlatý (Upupa epops)

Druhom, ktorý síce v súčasnosti svoj areál výskytu  rozširuje na sever, ale určité riziko predstavuje úbytok hniezdnych príležitostí je včelárik zlatý (Merops apiaster). Je to druh ktorý hniezdi v pieskových stenách a najväčším rizikom pre neho je likvidácia takýchto stien, prípadne ich prirodzený zánik. Hniezdne kolónie sa nachádzajú na južnom Slovensku a ich odhadovaný počet bol okolo 1 300 jedincov. Veľkosť populácie na území, kde sa vyskytujú však vykazuje nárast do 50%. Ešte v roku 1995 bol v kategórii zraniteľný (VU).

rybárik riečny (Alcedo atthis)

Ďalším príkladom kategórie LC môže byť rybárik riečny (Alcedo atthis). Je to druh rozšírený na celom území Slovenska a nebol u neho zaznamenaný výraznejší negatívny trend. Podobne, ako u včelárika (hniezdi podobne), ho môže ohroziť prípadná strata hniezdnych stien. V posledných rokoch bolo u rybárika zaznamenaný pokles približne 30%, napriek tomu sa u nás vyskytuje celkom veľká životaschopná populácia. Zaujímavosťou je, že populácia rybárikov môže na daných územiach extrémne kolísať. Niekedy je to na hranici ohrozenosti, inokedy sa populácia rapídne zvýši. Závisí to zrejme od aktuálnych výkyvov počasia.

Zdroje:

Červený zoznam vtákov Slovenska; SOS/BirdLife Slovensko, Bratislava 2014

http://phalalcrocorax.deviantart.com

https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Anser_anser_2.JPG

http://www.arkive.org

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ